Ein Tîm

Dyma staff y Cwtsh Cymorth sy’n medru’ch arwain at y cymorth sydd angen arnoch.

Bev Gweithiwr Achos (Achosion Cymhleth)

  • Cam-drin sylweddau, cam-drin domestig a helpu pobl ifainc i gael gwaith ac addysg yw fy nghefndir i. Mae fy swyddi wedi cynnwys arweinydd tîm, gweithiwr cymorth ac ymgynghorydd hyfforddi.

Carly Swyddog Gofal Dioddefwyr

  • Rwyf wedi gweithio gyda phlant ag anawsterau ymddygiadol ac mae gen i brofiad o weithio gyda throseddwyr â phroblemau cam-drin sylweddau ac iechyd meddwl.

Carol Gweithiwr Achos (Achosion Cymhleth)

  • Mae fy nghefndir yn cynnwys gweithio gyda Gwasanaeth Sifil y Weinyddiaeth Amddiffyn ac asiantaethau cyfiawnder troseddol lle’r oeddwn i’n gysylltiedig ag ymgysylltu cymunedol a thystion drwy’r broses cyfiawnder troseddol.

Claire Swyddog Gofal Tystion

  • Rwyf wedi gwirfoddoli gyda sefydliad sy’n cefnogi rhieni a phlant sy’n ei chael hi’n anodd addasu i fywyd teuluol. Hefyd, mae gen i brofiad o weithio gyda phlentyn sydd ag ymddygiad heriol.

Natalie Swyddog Gofal Tystion

  • Astudiais y gyfraith yn y brifysgol cyn teithio a gwirfoddoli tramor gyda phlant. Nôl yn y DU, gweithiais gyda phlant trawmateiddiedig mewn gofal am bron i bum mlynedd.

Cysylltwch â ni